Àrees de competència

Aquí trobaràs tots i cada un dels serveis que et podem oferir en matèria d'assessorament i gestió administrativa per a tu o la teva empresa.
Fiscal

 

 • Assessoria i planificació fiscal

 • Gestions i tràmits davant organismes oficials

 • Assessorament sobre els criteris de les administracions públiques en matèria fiscal

 • Assistència en inspeccions fiscals

 • Recursos davant el Tribunal Económic Administratiu

 • Preparació i revisió de declaracions d'impostos

 • Estudi de situacions fiscals de remuneracions a directius i treballadors

 • Auditoria fiscal i avaluaciò de contingències

 • Informació sobre canvis en la legislació

 

 

Laboral

 

 • Assessorament general laboral

 • Elaboració de nòmines i gestió d'incidéncies (altes, baixes, etc.)

 • Confecció d'assegurances socials i declaracions de l'IRPF del personal

 • Prevenció i gestió de conflictes

 • Demandes i conciliacions

 • Negociacions col·lectives i expedients de regulació de plantilles

 • Sol·licitud de prestacions: jubilació, viduïtat i orfandat

 

Comptable

 

 • Assessoria en principis i legislació comptable

 • Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat

 • Organització i informatització d'aspectes comptables de l'empresa

 • Regularització i tancament comptable

 • Tenidoria comptable i elaboració de comptabilitats financeres

 • Preparació d'informació comptable i financera periódica

 • Análisi, elaboració i presentació de comptes anuals

 • Análisi de l'evolució del negoci i de la situació financera

 • Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió

 • Elaboració d'estats intermedis

 • Conciliacions comptables

 

 

Trànsit

 

 • Transferències: canvi de nom de vehicles

 • Baixes

 • Matriculacions

 • Notificacions de venda

Transport

 

 • Sol·licituds de targetes

 • Visat de targetes i d'empreses

Altres gestions

 

 • Registre Mercantil

 • Registre de la Propietat

 • Registre Civil

 • Cadastre

 • Ajuntaments

 • Organismes autònoms

 

 

 

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

 • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621