NOVETATS FISCALS - IVA

I.V.A.

Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que amb efectes d'1 de gener de 2016 passin a tenir la condició de contribuents en l' Impost de societats i, per tant, cessin en el règim especial del recàrrec d'equivalència de l' IVA, podran deduir en l'autoliquidació corresponent al període en què es produeixi aquest cessament, la quota resultant d'aplicar el valor d'adquisició de les seves existències inventariades en la data de cessament, IVA i recàrrec d'equivalència exclosos, els tipus d'aquest impost i recàrrec vigents en la mateixa data.

Per a l'exercici 2016 i 2017, el límit excloent del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca és de 250.000 €.

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621