REFORMA FISCAL - IRPF

Entra en vigor l'escala de gravamen GENERAL prevista en la reforma fiscal per a l'any 2016, en la qual es tornen a reduir els tipus marginals aplicables, entre un 0,5% o un 1% segons tram.

El % de retenció “general” dels rendiments del treball per la condició d'administradors i membres de consells d'administració, serà del 35% a partir del 2016. El percentatge de retenció reduït quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros serà del 19% en 2016.

El % de retenció i ingrés a compte del 19% de la llei, rendiments del capital mobiliari,guanys patrimonials de transmissions o reemborsament accions i participacions d’ IIC, de premis, d'aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques, rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, serà aplicable a partir de 2016.

El % de retenció relacionat amb els plans d'estalvi a llarg termini, o amb imputació de rendes per cessió drets d'imatge, serà del 19% a partir 2016.

El % de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, continuarà sent del 15%.

El tipus de retenció dels rendiments d'activitats professionals, qualsevol que sigui el nivell d'ingressos, contínua establert en el 15 %. El tipus aplicable durant els tres primers anys d'inici de l'activitat professional, així com per a recaptadors municipals, mediadors d'assegurances, etc., continua establert en el 7 %.

Es redueix en un 0,5 % els tipus impositius de l’ escala de gravamen de l’ ESTALVI (19%, 21, 23%).

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621