REFORMA FISCAL - SOCIETATS

SOCIETATS

El tipus de retenció o ingrés a compte que s’aplica amb caràcter general a l’ Impost sobre Societats també es redueix, i serà del 19 % a partir de 2016.

El tipus de gravamen general serà del 25 % a partir de 2016. No obstant, les entitats de nova creació que realitzen activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en que la base imposable resulti positiva i en el següent, el tipus del 15 %, excepte que hagin de tributar a un tipus inferior. Aquest tipus reduït no es pot aplicar a las entitats patrimonials.

Elimina la escala de tributació del règim fiscal de las empreses de reduïda dimensió. Per tant el tipus de gravamen serà del 25% per a tota la base imposable a partir de 2016.

Redueix els percentatges de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris amb operacions a termini o amb preu ajornat, que seran del 7 % y 12 % para les rendes integrades a la base imposable dels períodes impositius iniciats a partir de 01-01-2016.

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621